Υποχρέωση διορισμού Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

samee

Οι κάτοχοι αδειών του παρόντος, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας «ADR», περιοδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1741/1987 (Α' 225), καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών τους, εφόσον οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, διορίζουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), ως υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες, όσον αφορά άτομα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον (παρ.13 που προστέθηκε στο Άρθρο 15 του Ν.3054/2002, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 156του ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας για τα οποία έως τώρα ήταν σε ισχύ η Κ.Υ.Α. Γ5/145078/2021 (Β 3202), σύμφωνα με την οποία σε κάθε πρατήριο καυσίμων και ενέργειας που διαθέτει βυτιοφόρο όχημα και μεταφέρει καύσιμα, απαιτείται η συμβολή του ΣΑΜΕΕ.

Η Ergonomia παρέχει Υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ, προσφέροντας την δυνατότητα υπεύθυνης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Ο Σύμβουλος Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλος ADR) υποστηρίζει κάθε επιχείρηση που οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (οδική, σιδηροδρομική) και τις σχετικές εργασίες φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, με στόχο να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και να υλοποιούνται οι παραπάνω δραστηριότητες με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο ΣΑΜΕΕ ασχολείται με την:

  • Παρακολούθηση συμμόρφωσης και συμβουλευτική υποστήριξη προς την επιχείρηση για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Ταξινόμηση και όρους αποθήκευσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Σύνταξη διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζουν την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται και τον έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.
  • Καθορισμό σημάνσεων και ετικετών μεταφοράς, έγγραφων μεταφοράς και σύνταξη οδηγιών ασφάλειας.
  • Εφαρμογή των κατάλληλων σχεδίων άμεσης ανάγκης στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος.
  • Διερεύνηση και προετοιμασία αναφορών πάνω σε σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα που καταγράφονται κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Προετοιμασία της ετήσιας αναφοράς προς την διοίκηση της επιχείρησης σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Εκπαίδευση των εργαζομένων της επιχείρησης στην Οδηγία ADR και τήρηση αρχείου εκπαιδεύσεων.

Μεταφόρτωση ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023

Τύπος άρθρου

Νέα του Κλάδου
Νομοθεσία & Πρότυπα
2023-11-21