Υπηρεσία Whistleblowing

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν. 4990/2022
whistle

Η υπηρεσία Whistleblowing στοχεύει στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του νόμου 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου» σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305). Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αναφορών, εκτός από την νομική συμμόρφωση, συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, τις αρχές και την κοινωνία ευρύτερα, βασισμένων στην ακεραιότητα και την διαφάνεια.

Η Υπηρεσία Whistleblowing παρέχεται από το τμήμα ErgoWell-being  σε συνεργασία με το νομικό γραφείο του Δικηγόρου κ. Καρσαμπά Πολυχρόνη ο οποίος διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία στο εργατικό και εμπορικό δίκαιο έχοντας πολυετείς συνεργασίες με πλήθος μεγάλων επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία Whistleblowing περιλαμβάνει:

  1. Σύνταξη Εσωτερικής Πολιτικής και Διαδικασίας Αναφορών: Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα τεκμηριώνει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην επιχείρηση, καθώς και τη διαδικασία υποβολής εσωτερικών αναφορών.
  2. Εκπαίδευση Εργαζομένων: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επιμορφωτικές δραστηριότητες για τους εργαζόμενους, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αναφορών και τη δεοντολογία της επιχείρησης.
  3. Υπηρεσία Υπεύθυνου Παραλαβής και Διαχείρισης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.): Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αναφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 4990/2022.
  4. Δίαυλοι Αναφορών: Παρέχουμε ασφαλείς τεχνολογικούς διαύλους (πλατφόρμα και τηλεφωνική γραμμή) για την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων αναφορών, συμμορφούμενοι με τις αρχές του GDPR και του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013, προσφέροντας έτσι ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον για τους αναφέροντες.
  5. Εκπαίδευση Υ.Π.Π.Α.: Προσφέρουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση στον ορισμένο Υπεύθυνο Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), επικεντρώνοντας στην αποτελεσματική παρακολούθηση των αναφορών και την ακριβή εφαρμογή των διαδικασιών, όπως επιβάλλει ο ρόλος αυτού.

Η Ergonomia είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και των βιομηχανικών ατυχημάτων με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία και αναγνώριση από κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εμπιστευτείτε την Ergonomia για την εξειδικευμένη υποστήριξη σας στην εφαρμογή του Ν.4990/2022 και δημιουργήστε ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια.
 

Διευκρινίσεις σχετικά με την νομοθετική υποχρέωση των επιχειρήσεων για ορισμό Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) δίνει ο νομικός κ. Πολυχρόνης Καρσαμπάς, με τη μορφή ερωτημάτων και απαντήσεων, στο παρακάτω video:

whistleblowing karsampas video


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα ErgoWell-Being :
210 220 1300well-being@ergonomia.gr, ή συμπληρώστε την ειδική ΦΟΡΜΑ
 

 

Κατηγορία

Ergo Well-being