Ασφάλεια Μηχανημάτων: Νέες απαιτήσεις για σήμανση CE

ce

Ο νέος Κανονισμός για τα Μηχανήματα (ΕΕ/2023/1230) που δημοσιεύθηκε στις 23/6/2023 στην Εφημερίδα της ΕΕ, αντικαθιστά την Οδηγία 2006/42/ΕΚ (σήμανση CE & ελεύθερη διακίνηση μηχανημάτων εντός της Ευρωπαϊκής αγοράς). Ο Κανονισμός θα μπει σε ισχύ 42 μήνες μετά από τη δημοσίευσή του, ήτοι στις 20 Ιανουαρίου 2027.

To νέο νομοθετικό πλαίσιο εισάγεται πλέον ως Κανονισμός (και όχι ως Οδηγία), εξασφαλίζοντας την άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για εναρμόνιση στην εκάστοτε κρατική νομοθεσία.

Ο σκοπός και οι κυριότερες αλλαγές του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι εξής:

  • Θεσπίζει κανόνες για την λειτουργία των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, σκοπεύοντας στην επίτευξη κατά το δυνατό κοινών προδιαγραφών για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα.
  • Καλύπτει νέους κινδύνους που σχετίζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως τα αυτόνομα κινητά μηχανήματα (ρομπότ), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things),  την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα συστήματα που περιλαμβάνουν αυτοαναπτυσσόμενη λογική ή συμπεριφορά, (Machine learning) κ.α.
  • Ορίζεται επαρκώς το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, δίνοντας έμφαση σε σημεία που η προκάτοχος Ευρωπαϊκή Οδηγία ήταν ασαφής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Εισάγεται ο όρος “θεμελιώδους τροποποίησης”, ο οποίος αφορά σημαντικές παρεμβάσεις του τελικού χρήστη στο μηχάνημα, οι οποίες τον καθιστούν ως νέο κατασκευαστή,
  • Περιλαμβάνει τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, όπως τα σκούτερ και τα ποδήλατα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας κλπ.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής κάποιον Οδηγό σχετικά με την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού για τα μηχανήματα, παρόλα αυτά, μπορείτε να δείτε τον πλήρη Κανονισμό στον παρακάτω σύνδεσμο LINK 1, καθώς και σχετική αντιπαραβολή τις πρωθύστερης Οδηγίας με τον νέο Κανονισμό όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Εμπορίου ETUI στο σύνδεσμο LINK 2.

Τύπος άρθρου

Νέα του Κλάδου
Νομοθεσία & Πρότυπα
2023-09-19