Σύμβουλος-Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας σε Τεχνικά Έργα

Σύμβουλος-Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας σε Τεχνικά Έργα

Η υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες Συμβούλου ή/και Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΑΥΕ) προς τον Κύριο του Έργου από τη φάση του αρχικού σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία.

Ο Σύμβουλος/Επιθεωρητής ΑΥΕ επισκέπτεται το εργοτάξιο σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει χρονοδιαγράμματος που θα έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων και συνεργάζεται με τη τον Κύριο του Έργου και τους εντεταλμένους αυτού στο Έργο με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων.

 Η Υπηρεσία παρέχεται από έμπειρους μηχανικούς της Ergonomia και περιλαμβάνει τα εξής:

  • Παρουσία στις επιθεωρήσεις του Κυρίου του Έργου, ύστερα από σχετική ενημέρωση.
  • Επισκόπηση / Αναθεώρηση του ΣΑΥ.
  • Επιθεωρήσεις ΑΥΕ στο ΕΡΓΟ καθ’ολη της διάρκεια του ΕΡΓΟΥ, συμπεριλαμβάνοντας  την προετοιμασία και υποβολή αναφορών ΑΥΕ στον Κύριο του Έργου.
  • Παρακολούθηση τυχόν αποκλίσεων/παραβιάσεων/ελλείψεων που εντοπίστηκαν και προτάσεις για διορθωτικά μέτρα.
  • Διενέργεια επιθεωρήσεων (Audits) ΑΥΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ολίγον ατυχημάτων. Προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
  • Συμμετοχή στις  συναντήσεις ΑΥΕ, όπου απαιτείται.
  • Συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Έργου και τον Συντονιστή Ασφάλειας του Εργολάβου.
  • Ενημέρωση για σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές.

 

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα