Προστασία από Εκρήξεις-ΑΤΕΧ

Στόχος

Αποτελεσματική προστασία από εκρήξεις και πλήρης γνώση των απαιτούμενων νομοθετικών υποχρεώσεων.

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης

 1. Ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ με συνοπτική ανάλυση των ευρωπαϊκών
 2. οδηγιών ΑΤΕΧ
 3. Θεωρία σχετικά με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 4. Εύφλεκτοι Παράγοντες
 5. Χαρακτηριστικά Ευφλεκτότητας
 6. Συνθήκες δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών
 7. Προϋποθέσεις και οδηγίες για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου
 8. Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις
 9. Ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες
 10. Η σπουδαιότητα του εξαερισμού
 11. Προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα (risk based approach)
 12. Εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης
 13. Εφαρμογή Τεχνικών και Οργανωτικών μέτρων προστασίας από εκρήξεις
 14. Επιλογή Εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις
 15. Ορθή εγκατάσταση
 16. Η ανάγκη για τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού
 17. Παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών στη βιομηχανία

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί.

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις