Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος: Yποχρέωση υποβολής μέχρι 31/10/2023

Ergonomia - Innoveco

Η ERGONOMIA και η INNOVECO ενώνουν τις δυνάμεις τους υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς.

H Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί μια νέα σοβαρή υποχρέωση πολλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο (Ν. 4936/2022), για το έτος αναφοράς 2022 η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο ΥΠΕΝ έως και την 31η Οκτωβρίου 2023.

co2

Η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένα τις εξής επιχειρήσεις:

 1. Ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,
 2. Πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107),
 3. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13),
 4. Επιχειρήσεις επενδύσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
 5. Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 6. Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,
 7. Εταιρείες ταχυμεταφορών,
 8. Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
 9. Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από πεντακόσιους (500) εργαζόμενους,
 10. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, της περ. δ’ του άρθρου 1 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), και
 11. Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Η Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος περιλαμβάνει τον υπολογισμό των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2022, όπως ορίζονται στις κατηγορίες 1 και 2 του προτύπου ISO 14064 1:2018, και θα πρέπει να επαληθεύεται από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα.

Η εταιρία ERGONOMIA σε συνεργασία με την εταιρεία INNOVECO, προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τις υπόχρεες επιχειρήσεις, για την εκπόνηση της Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κλιματικού Νόμου, διαθέτοντας σημαντική σχετική εμπειρία, κατάλληλα εργαλεία και πιστοποιημένη τεχνική κατάρτιση.

 

Σχετικά με την ERGONOMIA:

Η ERGONOMIA είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα για την πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου. Ιδρύθηκε το 1992  και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται οι περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας μας.

Σήμερα διακρίνεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παροχής των υπηρεσιών ασφάλειας & υγείας της εργασίας καθώς και βιομηχανικής ασφάλειας σε όλους τους κλάδους. Επίσης, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις για τη διαχείριση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης.

 

Σχετικά με την INNOVECO:

Η INNOVECO είναι μία ανεξάρτητη Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Μελετητών, η οποία με άρτια τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία και επαγγελματισμό, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προσαρμοσμένες λύσεις, με κύριο στόχο να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη εταιρειών και οργανισμών.

Μερικές από τις βασικές δραστηριότητες της INNOVECO είναι η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση,  ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Παρακολούθηση (Environmental due diligence & compliance), οι Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων, οι Ενεργειακοί Έλεγχοι, η Προετοιμασία Συστημάτων κατά ISO 9001, 14001, 45001, 50001 και ο υπολογισμός και η αντιστάθμιση του Ανθρακικού Αποτυπώματος κατά ISO 14064 και GHG Protocol.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την κα Αθηνά Κασίμη: 210 2201317, a.kasimi@ergonomia.gr
ή να συμπληρώσετε την φόρμα: https://forms.office.com/e/7Gd1Xksszu
για να λάβετε την πρότασή μας.

 

Τύπος άρθρου

Νέα της Εταιρείας
Νέα του Κλάδου
Νομοθεσία & Πρότυπα
Οδηγίες
2023-04-25