Σχέδιο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ)

Emergency exit

Η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ) αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη (Ν. 3850/2010, άρθρο 30, παρ. 1). Το ΣΔΕΑ για μια εγκατάσταση θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένο και να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις, ώστε σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαφυγή εργαζομένων και τρίτων. 

Ένα πλήρες ΣΔΕΑ περιλαμβάνει τα εξής: 

 • Την Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 
 • Τις διαδικασίες που αναφέρονται στην προετοιμασία του προσωπικού, τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την οργανωτική δομή που απαιτείται. 
 • Τις διαδικασίες ανά περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όπως εκδήλωση πυρκαγιάς, σεισμός, τρομοκρατική ή κακόβουλη ενέργεια, κ.λπ. 
 • Τις οδηγίες προς τους εργαζομένους. 
 • Την τεκμηρίωση ασκήσεων ετοιμότητας. 
 • Την τεκμηρίωση εκπαιδεύσεων της Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 

Δραστηριότητες και χώροι κάθε είδους, όπως εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, καταστήματα, στάδια διεξαγωγής συναυλιών, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ιδρύματα έχουν εμπιστευθεί την Ergonomia για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. 

Τα οφέλη μιας επιχείρησης να διαθέτει ένα ΣΔΕΑ που έχει συνταχθεί από την Ergonomia είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν: 

 • Συμμόρφωση με μια βασική νομοθετική υποχρέωση. 
 • Πρόληψη ατυχημάτων σε εργαζομένους, επισκέπτες και πελάτες. 
 • Πρόληψη εκτεταμένων ζημιών στον εργασιακό και περιβάλλοντα χώρο. 
 • Βέλτιστη διαχείριση σημαντικών συμβάντων και συντονισμό με τις εξωτερικές υπηρεσίες παροχής βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία). 
 • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων και της δέσμευσής τους στην επιχείρηση. 
 • Παροχή γνώσης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, για αξιοποίηση και εκτός εργασίας. 
 • Ένδειξη εταιρικής ευθύνης έναντι των εργαζομένων, των πελατών, τρίτων αλλά και των μετόχων της επιχείρησης. 

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας