Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας

Πρόληψη για τους μεγαλύτερους κινδύνους στο χώρο μας
Μελετες ΑΥΕ

Τα στελέχη και το έμπειρο δίκτυο συνεργατών της Ergonomia εκπονούν όλες τις Μελέτες Ασφάλειας και Υγείας με στόχο τόσο την Νομοθετική κάλυψη των επιχειρήσεων όσο και την ουσιαστική πρόληψη κάθε επαγγελματικού κινδύνου.

Όλες οι μελέτες Ασφάλειας και Υγείας ελέγχονται διεξοδικά από τα εσωτερικά στελέχη της Ergonomia πριν παραδοθούν στους πελάτες, ενώ για τις μελέτες οι οποίες αποτελούν νομοθετική υποχρέωση υπογράφονται τόσο από τον Τεχνικό Ασφαλείας που την εκπονεί όσο και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΕΞΥΠΠ, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ενδεικτικά οι μελέτες που εκπονούμε:

  • Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ)
  • Σχέδια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ)
  • Διαγράμματα Οδεύσεων Διαφυγής
  • Μετρήσεις Φυσικών & Χημικών Παραγόντων
  • Εργονομικές μελέτες
  • Έλεγχος συμμόρφωσης με την νομοθεσία (Gap Analysis)