Μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων

Measuring Noise

Κατά την εργασία, συχνά είναι αναπόφευκτη η έκθεση των εργαζομένων σε μια σειρά από βλαπτικούς παράγοντες, όπως, θόρυβος, κραδασμοί, υψηλή θερμοκρασία, κακή ποιότητα αέρα, κ.λ.π.  Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου η επιχείρηση να γνωρίζει εάν τηρούνται τα όρια που θέτει η νομοθεσία και να εκτιμήσει εάν η έκθεση των εργαζομένων στους εν λόγω παράγοντες μπορεί να βλάψει την υγεία τους, είναι απαραίτητη η διενέργεια σχετικών μετρήσεων.

Η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, είναι νομοθετική υποχρέωση κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ergonomia διαθέτει διακριβωμένο εξοπλισμό για την διεξαγωγή των παρακάτω μετρήσεων:

Χημικών παραγόντων

 • Σκόνης (εισπνεύσιμης & αναπνεύσιμης), ίνες αμιάντου, κρυσταλλικό πυρίτιο
 • Διαλύτες, πτητικές οργανικές ενώσεις, κ.α.
Αντλίες Gilian Gilair και ζυγός 5 δεκαδικών ψηφίων KERN770 για την διεξαγωγή μετρήσεων χημικών παραγόντων
Αντλίες Gilian Gilair και ζυγός 5 δεκαδικών ψηφίων KERN770 για την διεξαγωγή μετρήσεων χημικών παραγόντων

Φυσικών παραγόντων

 • Θορύβου (εργασιακού, περιβαλλοντικού)
Ηχόμετρο και ηχοδοσίμετρα Pulsar για την διεξαγωγή μετρήσεων θορύβο
Ηχόμετρο και ηχοδοσίμετρα Pulsar για την διεξαγωγή μετρήσεων θορύβο
 • Μηχανικών κραδασμών μεταδιδόμενων στο σώμα των εργαζομένων
Εξοπλισμός μετρήσεων κραδασμών μεταδιδόμενων στο σώμα των εργαζομένων RION VM 54
Εξοπλισμός μετρήσεων κραδασμών μεταδιδόμενων στο σώμα των εργαζομένων RION VM 54
 • Φωτισμού
Όργανο μετρήσεων φωτισμού Lutron LX 1100
Όργανο μετρήσεων φωτισμού Lutron LX 1100
 • Θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα (για τον προσδιορισμό των δεικτών θερμικής άνεσης και θερμικής καταπόνησης - WBGT)
Εξοπλισμός μετρήσεων Veloci Calc 9545 και Quest Temp 45 για την εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος
Εξοπλισμός μετρήσεων Veloci Calc 9545 και Quest Temp 45 για την εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος

Βιολογικών παραγόντων

 • Λεγιονέλλας (προσδιορισμός της πιθανής συγκέντρωσης της στο νερό)
 • Φυσικοχημική ή μικροβιακή ανάλυση νερού

Για τις χημικές αναλύσεις καθώς και τις αναλύσεις νερού η Ergonomia συνεργάζεται με πιστοποιημένα εργαστήρια (σύμφωνα με το ISO 17025).

Οι μηχανικοί της Ergonomia διαθέτουν την εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία ώστε να μην υπάρξει αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Με την επιλογή της υπηρεσία των μετρήσεων από την Ergonomia, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν: 

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία (αποφυγή κυρώσεων σε περίπτωση ελέγχου)
 • Αποτροπή εκδήλωσης επαγγελματικής ασθένειας
 • Προαγωγή της υγείας των εργαζομένων
 • Συμμόρφωση με απαιτήσεις συστημάτων ποιότητας ή ασφάλειας και υγείας στην εργασία

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

Κατηγορία

Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας