Έλεγχος συμμόρφωσης μηχανήματος βάσει Π.Δ. 395/94

technician

Η Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 395/1994) προβλέπει ότι τα μηχανήματα από την στιγμή που τίθενται σε λειτουργία θα πρέπει να ελέγχονται από τον χρήστη σχετικά με την καταλληλόλητά τους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι είτε περιοδικοί είτε έκτακτοι. 

Οι έλεγχοι αυτοί, αφορούν την τήρηση απαιτούμενων τεκμηρίων και εγγράφων (οδηγίες χρήσης, βιβλίο συντηρήσεων, βεβαίωση αρχικού ελέγχου κλπ.) και να εξασφαλίζουν ότι το μηχάνημα είναι ασφαλώς εγκαταστημένο και πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές τίθενται από τον κατασκευαστή και την Ελληνική Νομοθεσία. 

Η Ergonomia μπορεί να υποστηρίξει την βιομηχανία ώστε οι έλεγχοι αυτοί (gap analysis) να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιοι και ολοκληρωμένοι: 

  • Αναγνωρίζοντας τυχόν κινδύνους βάσει διεθνών προτύπων (EN ISO 12100). 
  • Προτείνοντας μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 
  • Ελέγχοντας τις διαδικασίες και την ύπαρξη των απαιτούμενων αρχείων. 
  • Ελέγχοντας την πληρότητα και ορθότητα υφιστάμενων εγγράφων  
  • Προτείνοντας εργονομικές παρεμβάσεις 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας