Ηλεκτρολογική ασφάλεια μηχανημάτων

Infrared Thermography - Arc Flash Assessment
ηλεκτρολογικό σχέδιο

O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καθώς και τα ηλεκτρολογικά τμήματα των συστημάτων ελέγχου ενός μηχανήματος οφείλουν να συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60204-1 (Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις).  

Το εν λόγω πρότυπο θέτει, μεταξύ άλλων, όλες τις βασικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που αφορούν την επιλογή του διακοπτικού υλικού, την ορθή καλωδίωση, τα κυκλώματα ελέγχου, τις διατάξεις προστασίας, τις απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις, την τεχνική τεκμηρίωση, την επικύρωση (verification) κ.α. 

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia διαθέτει έμπειρους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και εξειδικευμένο μετρητικό εξοπλισμό ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης τόσο κατά την αρχική κατασκευή ή αρχική εγκατάσταση ενός μηχανήματος όσο και υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης υφιστάμενων μηχανημάτων (electrical gap analysis) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 60204-1. 

Παράλληλα διεξάγουμε ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις για την  επιβεβαίωση της ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του συνόλου του εξοπλισμού. 

Οι Υποχρεωτικοί έλεγχοι/μετρήσεις περιλαμβάνουν: 

  • Έλεγχο συμμόρφωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού με τα σχέδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή 
  • Λειτουργικό έλεγχο του εξοπλισμού 
  • Μέτρηση εμπέδησης βρόγχου σφάλματος  
  • Μέτρηση ισοδυναμικών  συνδέσεων αγωγού προστασίας 

Ο πλήρης έλεγχος περιλαμβάνει επιπρόσθετα: 

  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίων 
  • Μέτρηση εναπομένουσας τάσης  
  • Έλεγχος τήρησης απαιτήσεων προτύπου EN-60204 για εξοπλισμό με διαρροές μεγαλύτερες από 10mA ως προς τη γη  

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας