Τεχνικός Ασφαλείας - Τεχνικά Έργα

Η απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας σε Τεχνικό Έργο αποτελεί βασική κατά νόμο υποχρέωση (Νόμος 3850/2010, άρθρο 8) για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται σε τεχνικά/κατασκευαστικά έργα. Ο Τεχνικός Ασφάλειας αποτελεί ένα από τα πιο βασικά όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο έργο και παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα των Π.Δ. 17/1996 και Π.Δ. 294/1988, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν με το Νόμο 3850/2010.