Τεχνικός Ασφαλείας - Τεχνικά Έργα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕ

Η απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας σε Τεχνικό Έργο αποτελεί βασική κατά νόμο υποχρέωση (Νόμος 3850/2010, άρθρο 8) για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται σε τεχνικά/κατασκευαστικά έργα. Ο Τεχνικός Ασφάλειας αποτελεί ένα από τα πιο βασικά όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο έργο και παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα των Π.Δ. 17/1996 και Π.Δ. 294/1988, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν με το Νόμο 3850/2010.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε Τεχνικά Εργα

Ο Τεχνικός Ασφάλειας της Ergonomia συνεισφέρει στην ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση του τεχνικού έργου, καθώς:

  • Συμβουλεύει για τον προγραμματισμό των εργασιών, την επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση ασφαλών θέσεων εργασίας και γενικά για την πρόληψη ατυχημάτων.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των μηχανημάτων έργου και τις μεθόδους εργασίας.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο της εργασίας τους
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης ΑΥΕ.
  • Συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας.

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα

Κλάδος

Τεχνικές / Κατασκευαστικές