Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

Στόχος

Απόκτηση βασικών γνώσεων πυρασφάλειας, οι οποίες απαιτούνται για την
πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν
σε χώρους επιχειρήσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών
χώρων, κ.λπ.

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης


• Αιτίες & συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς
• Κατηγορίες πυρκαγιάς
• Γενικές οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς
• Συστήματα πυρόσβεσης & πυροπροστασίας
• Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού
• Πυροσβεστική φωλιά, πυροσβεστικός σταθμός, πυροσβεστήρες - κατηγορίες
& οδηγίες χρήσης
• Σύνθεση & αρμοδιότητες ομάδας πυροπροστασίας
• Εφόσον η εταιρία σας διαθέτει υπαίθριο χώρο και με την προϋπόθεση ότι οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και δεν δημιουργείται όχληση στους
περίοικους, μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση κατάσβεσης
εικονικής πυρκαγιάς. Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης
απαιτούνται 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά διατιθέμενο τύπο.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις