Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

1. Εισαγωγή:

1.1 Ορισμός Έκτακτης Ανάγκης

1.2 Σκοπός του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ΣΔΕΑ)

1.3 Σύνθεση Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών

1.4 Αρμοδιότητες Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών

2. Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

:2.1 Οδηγίες ασφαλούς εκκένωσης εγκαταστάσεων

2.2 Απολογισμός -Διορθωτικές Ενέργειες μετά την εκκένωση των εγκαταστάσεων

2.3 Πυρκαγιά

2.4 Σεισμός

2.5 Ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού

2.6 Σημάνσεις διάσωσης / βοήθειας και ένδειξης πυροσβεστικών μέσων

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις