Συνδρομητική Ενημέρωση Για Την Νομοθεσία Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

ΣΚΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενημέρωσης στα θέματα της νομοθεσίας Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας.

Η υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενημερώνεται για την νομοθεσία και ειδικά εκείνες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, και ISO 22000. Διότι, με την συνδρομητική αυτή ενημέρωση, η επιχείρηση ικανοποιεί την απαίτηση όλων των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης για την έγκαιρη ενημέρωση και αναγνώριση των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(Βασική Υπηρεσία)

Με την βασική υπηρεσία ενημέρωσης, oι συνδρομητές τους οποίους έχει δηλώσει η επιχείρηση, λαμβάνουν μηνιαία ενημέρωση για κάθε νέα νομοθεσία (Νόμο, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκύκλιο, ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκός κανονισμός, κλπ.) σχετικά με τα θέματα που έχει επιλέξει (Περιβάλλοντος, Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας) με την αποστολή ενός εντύπου αποδελτίωσης (περίληψης) της νομοθεσίας (βλέπε συνημμένα), μαζί με το αντίστοιχο ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Ergonomia παρέχει στην εταιρεία ενημέρωση για την Εθνική νομοθεσία και για την αντίστοιχη της ΕΕ στα ζητούμενα θέματα (ποιότητα, περιβάλλον, επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ενέργεια), η οποία περιλαμβάνει κάθε νέα νομοθεσία (Νόμο, Υπουργική Απόφαση, Κοινή Υπουργική Απόφαση) σχετικά με το κάθε θέμα, το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και την αποδελτίωσή του.

Η ενημέρωση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αποδέκτες (διευθύνσεις email) που έχει δηλώσει η εταιρεία στην Ergonomia και αφορά την νομοθεσία του προηγούμενου μήνα αποστολής.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα οφέλη από την υπηρεσία αυτή είναι τουλάχιστον τα εξής:

  • Συμμόρφωση με την απαίτηση των συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ή ISO 22000 για ενημέρωση της νομοθεσίας και τις αντίστοιχες απαιτήσεις.
  • Συνοπτική ενημέρωση, δηλαδή περίληψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας.
  • Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (που πάντοτε προηγείται της Εθνικής).
  • Ενημέρωση και άλλων εργαζομένων στην επιχείρηση από την Ergonomia.
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σχετικά με την νομοθεσία.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρόλου του υπεύθυνου διαχείρισης των σχετικών συστημάτων (αξιοπιστία, ταχύτητα, εξοικονόμηση χρόνου).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η νομοθεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας έχει ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες:

·         Γενικά

·         Φυσικοί Παράγοντες

·         Μέσα Ατομικής Προστασίας

·         Χημικοί Παράγοντες

·         Πυροπροστασία

·         Βιολογικοί Παράγοντες

·         Αδειοδότηση Εργαζομένων

·         Καύσιμα

·         Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

·         Φυσικό αέριο / Ενέργεια

·         Μηχανές

·         ΟΤΑ

·         Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες

·         Εργασιακά

·         Δοχεία Πίεσης

·         Επικίνδυνα εμπορεύματα

Η νομοθεσία περιβάλλοντος έχει ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες:

·         Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

·         Διαχείριση Υδάτινων Πόρων & Προστασία Υδάτων

·         Διάθεση Υγρών Αποβλήτων

·         Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

·         Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

·         Διαχείριση Αέριων Αποβλήτων (Ατμοσφαιρική Ρύπανση)

·         Ενέργεια

 

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Επιχειρήσεις