Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) – ΥΔΕ

safety electronics

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται σε κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

Μία ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να είναι ή να καταστεί επικίνδυνη χωρίς την εφαρμογή ενός συστήματος περιοδικών επανελέγχων. Αντιθέτως, με την υλοποίηση αρχικών ελέγχων και συστηματικών επανελέγχων από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, μπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητά της. Οι περιοδικοί επανέλεγχοι των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αποτελούν ένα ουσιαστικό και πολύτιμο εργαλείο για την προστασία του ανθρώπου και της περιουσίας από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν επικίνδυνες παραλείψεις, κακοτεχνίες ή βλάβες.

Σε ότι αφορά νέες εγκαταστάσεις, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σε υφιστάμενες ΕΗΕ, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση καθώς και οι έλεγχοι των εγκαταστάσεων αυτών διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 60364.Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 περιλαμβάνει όλους τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη, κατασκευή, επιθεώρηση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ονομαστικής τάσης μέχρι 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500V συνεχούς), με στόχο την αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων στους οποίους δύναται να εκτεθούν τα άτομα, τα κατοικίδια ζώα ή/και ζώα εκτροφής και τα αγαθά που βρίσκονται στην περιοχή των εγκαταστάσεων αυτών.

Σε ότι αφορά υφιστάμενες ΕΗΕ ή τμήματα αυτών, οι απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας, κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, ικανοποιούνται εφόσον τεκμηριωμένα συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατασκευής τους.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.  

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.

Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές κατηγορίες εγκαταστάσεων:

Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

Β. ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5) χρόνια.

Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.

Η Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia απαρτίζεται από ένα εξειδικευμένο τμήμα Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας το οποίο στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων ηλεκτρολόγων μηχανικών με τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες και αναλαμβάνει: 

 • Την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και μετρήσεων όπως προβλέπονται από το ισχύον για την εγκατάσταση πρότυπο (ΕΛΟΤ 60364,  ΕΛΟΤ HD384 ή ΚΕΗΕ) 
 • Την παράδοση τεχνικής έκθεσης των αποκλίσεων που εντοπίζονται η οποία περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα αποκατάστασης 
 • Την κατάρτιση πλήρους Φακέλου της ΥΔΕ και των συνοδευόμενων εγγράφων: 
 1. Στοιχεία Εγκατάστασης 
 2. Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)
 3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 4. Μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης 
 5. Μονογραμμικά σχέδια πινάκων 
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) 

Και εφόσον απαιτείται: 

 1. Μελέτη της παρ.7 του άρθρου 1 της ΦΑ’50/12081/642/26.7.2006 ως ισχύει 
 2. Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ (Έντυπο περί προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ).  

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν3844/2010 και ΠΔ 108/2013), ο Υπογράφων την Υ.Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης πρέπει να συνάπτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, ανάλογης της φύσης και της έκτασης του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για την εγκατάσταση. Η Ergonomia έχει συνάψει συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας