Ειδικές Μελέτες Εξαερισμού (ΑΤΕΧ, Κρυοστασίων Αμμωνίας, κ.τ.λ.)

εξαερισμός

Πολλές φορές κατά την σύνταξη του «Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις» προκύπτουν εκτεταμένες περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιορισμένους χώρους όπου οι συνθήκες του αερισμού που επικρατούν εκεί χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκείς» ή «μη αποδεκτές», αφού δεν μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη σάρωση με καθαρό αέρα στον χώρο για να απομακρυνθούν με ασφάλεια και ταχύτητα οι δημιουργούμενες επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων.

Επίσης η μεγάλη έκταση των «Ζωνών» καθιστά δισπραγή την χρήση των χώρων αυτών καθότι υπάρχει απαίτηση ο εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί στους χώρους αυτούς να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Ένας οικονομικός τρόπος για την απομείωση του εύρους των περιοχών όπου εκτείνονται οι Ζώνες συγκέντρωσης εκρηκτικών αερίων είναι η βελτίωση των συνθηκών αερισμού μέσω τεχνιτών ή φυσικών μέσων.

Η Ergonomia έχοντας εκπονήσει στο ενεργητικό της πληθώρα μελετών ΑΤΕΧ, έχει αναπτύξει την  υπηρεσία «Σχεδίασης και μελέτης δικτύων αερισμού για περιορισμό των ζωνών ΑΤΕΧ». Κάνοντας χρήση εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων μελέτης δικτύων αερισμού, αναλαμβάνει την σχεδίαση ενός δικτύου βελτίωσης του αερισμού στον χώρο έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η έκταση των «Ζωνών»  καθιστώντας ασφαλέστερη και οικονομικά εφικτή την διαχείριση του χώρου.   

ειδικες μελετες εξαερισμου

Πιο συγκεκριμένα η Ergonomia αναλαμβάνει: 

  • Να προσδιορίσει τις θεωρητικές ανάγκες εξαερισμού του «επικίνδυνου χώρου» κάνοντας χρήση των προτύπων IEC EN 60079-10-1, API RP 505, NFPA 497.  
  • Να σχεδιάσει το απαιτούμενο δίκτυο αερισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου (προσδιορισμός των τοπικών αναρροφήσεων – απαγωγών στα πιθανά σημεία διαρροής, σχεδιασμός χοανών αναρρόφησης, κ.τ.λ.) 
  • Να διαστασιολογήσει το δίκτυο αυτό βάσει των υπολογισμών υδραυλικών απωλειών πίεσης – ταχύτητας ροής κάνοντας χρήση του ανάλογου λογισμικού.  
  • Να προσδιορίσει και να προδιαγράψει τα χαρακτηριστικά των απαιτούμενων εξαεριστήρων (πίεση – παροχή – μέγεθος, αντιεκρηκτικά χαρακτηριστικά, κ.τ.λ.) 
  • Να προτείνει και να προδιαγράψει το λειτουργικό σενάριο αυτοματισμού του δικτύου αερισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα μέτρα και μέσα ανίχνευσης εκρηκτικής ατμόσφαιρας του χώρου (π.χ. ποσοστό LEL ανιχνευτών το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα αερισμού, τοποθέτηση επιτηρητών ροής αέρα για την έγκαιρη γνωστοποίηση της απώλειας του αερισμού του χώρου, κ.τ.λ.) 

Επίσης η Ergonomia αναλαμβάνει να προσδιορίσει και να εκτελέσει τις απαιτούμενες μελέτες προσδιορισμού διατομών για τα δίκτυα παθητική εκτόνωση πίεσης («Explosion Venting») σε συστήματα  διαχείρισης κόνεων (π.χ. Silos, φίλτρα, αναδευτήρες, κ.τ.λ.) κάνοντας χρήση των προτύπων ΕΝ 14491, ΕΝ 14797, NFPA 68  

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας