Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας

εργαλεία πυροπροστασίας

Η Ergonomia ως ηγέτιδα ΕΞΥΠΠ στον χώρο της, συνεργάζεται με εξειδικευμένους μηχανικούς στις μελέτες πυρασφάλειας - πυροπροστασίας (μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και πολιτικούς μηχανικούς) και μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση των ανάλογων μελετών αλλά και την διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης. 

Η πυρασφάλεια χωρίζεται σε δύο τομείς, την ενεργητική και την παθητική πυρασφάλεια. Ο τομέας της ενεργητικής πυρασφάλειας περιλαμβάνει τα μέσα τα οποία ενεργούν στην πυρκαγιά όπως είναι οι πυροσβεστήρες, οι πυροσβεστικές φωλιές, τα συστήματα τοπικής εφαρμογής ολικής κατάκλισης, κλπ. 

Τα μέσα της παθητικής πυρασφάλειας είναι εκείνα τα οποία έχουν την ιδιότητα να περιορίζουν την πυρκαγιά στον χώρο τον οποίο ξεκίνησε, με αποτέλεσμα να μας παρέχουν το προνόμιο του χρόνου έτσι ώστε να γίνει η ασφαλή εκκένωση των όμορων χώρων και να λάβει χώρα η ανάλογη ανάπτυξη των δυνάμεων και των μέσων για την καταστολή της.   

Ο «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης για την πυρασφάλεια που πρέπει να εφαρμόζει μία εγκατάσταση και έχει υποχρεωτική εφαρμογή στην πληθώρα των κτιρίων και των οικονομικά εκμεταλλεύσιμων χώρων. Εκτός αυτού, μια ολοκληρωμένη δομή πυρασφάλειας η οποία ακολουθείται από μία εγκατάσταση, εξασφαλίζει την οικονομικότερη ασφάλισή της αλλά και τη εξασφάλισή της από τις καταστροφικές συνέπειες μιας εκτεταμένης πυρκαγιάς (εκτός της υλικής και περιουσιακής διασφάλισης, εξασφαλίζεται η καλή φήμη και η ευρύτερη προτίμηση της εγκατάστασης από τους πελάτες της).  

Η Ergonomia ως ηγέτιδα ΕΞΥΠΠ στον χώρο της, συνεργάζεται με εξειδικευμένους μηχανικούς στις μελέτες πυρασφάλειας - πυροπροστασίας (μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και πολιτικούς μηχανικούς) και μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση των ανάλογων μελετών αλλά και την διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης από πλευράς πυρασφαλείας μιας εγκατάστασης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων 
  • Επιτόπιος έλεγχος της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση 
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων 
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας - Οδεύσεων Διαφυγής 
  • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας 
  • Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας