Προσδιορισμός Επιπέδου Αξιοπιστίας (Performance Level)

συντονιστής έργων

Όταν η ασφάλεια έναντι αναγνωρισμένων κινδύνων σε μηχανήματα έγκειται σε συστήματα αυτόματου ελέγχου (safety related parts of the control system), αυτά οφείλουν να έχουν συγκεκριμένη αξιοπιστία προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργεία τους όταν αυτό απαιτηθεί. Οι αρχές σχεδιασμού και το επίπεδο αξιοπιστίας που θα πρέπει να διέπουν τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες ασφαλείας ενός μηχανήματος, μπορούν να προσδιοριστούν μέσω των Προτύπων EN ISO 13849-1 & 2. 

 Η Ergonomia, μπορεί να πραγματοποιήσει μελέτη για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου επιπέδου αξιοπιστίας του εξοπλισμού και των λειτουργιών ασφαλείας ενός μηχανήματος τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού όσο και μετέπειτα στην περίπτωση τροποποίησης από τον χρήστη. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας