Σύνταξη Οδηγιών Χρήσης Μηχανήματος

textbook

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν βασική απαίτηση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Π.Δ 57/2010, Π.Δ. 395/94) τόσο για την σήμανση CE ενός μηχανήματος, όσο και για την ασφαλή χρήση του. Θα πρέπει να περιέχουν επαρκή πληροφόρηση, προκειμένου ο χρήστης (βιομηχανία) να μπορεί να λειτουργήσει, συντηρήσει και να  μεταφέρει το μηχάνημα με ασφάλεια σε όλες τις φάσεις τις ζωής του, λαμβάνοντας υπόψη και την ευλόγως αναμενόμενη κακή χρήση του καθώς και τυχόν εναπομείναντες κινδύνους. 

Η Ergonomia μπορεί να συντάξει το σύνολο ή μέρος των οδηγιών χρήσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 82079.01 Προετοιμασία οδηγιών χρήσης - Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση - Μέρος 1: Γενικές αρχές και λεπτομερείς απαιτήσεις.

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας

Κλάδος

Βιομηχανία
Ελαφριά παραγωγή
Φαρμακοβιομηχανία