Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου Μηχανήματος - CE

Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου Μηχανήματος - CE

Σύμφωνα με το Π.Δ. 57/2010, προϋπόθεση για την τοποθέτηση σήμανσης CE σε ένα μηχάνημα είναι η σύνταξη Τεχνικού Φακέλου. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τεκμήρια που σχετίζονται με την ασφάλεια του μηχανήματος. 

Ένα μηχάνημα (ή συγκρότημα μηχανημάτων σε γραμμή παραγωγής)  το οποίο δραστηριοποιείται σε μία εγκατάσταση, υπόκειται στην οδηγία 2006/42/EC η οποία υπαγορεύει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του.  Η νομοθεσία αυτή υπαγορεύει ότι τα μηχανήματα που διακινούνται και εισάγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1995 και μετά θα πρέπει  να φέρουν σήμανση «CE». Η σήμανση CE πρέπει να συνοδεύεται με την ανάλογη "Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ανωτέρω οδηγίας " η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση όμως όπου στα μηχανήματα αυτά έχουν πραγματοποιθεί παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργικής τους ζωής, τότε, κατά νόμο υπεύθυνος για την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης και την ασφαλή λειτουργία τους θεωρείται ο ιδιοκτήτης/τελικός χρήστης.  

Σε οτι αφορά τις γραμμές παραγωγής το κάθε επιμέρους μηχάνημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση της οδηγίας και να φέρει CE,  αλλά και όλη η γραμμή θα πρέπει να αξιολογηθεί και να της αποδοθεί CE στο σύνολο της με την ανάλογη δήλωση. Εάν η γραμμή δε συγκροτήθηκε εξολοκλήρου από κάποιον κατασκευαστικό οίκο αλλά από ιδιοκατασκευές και συναρμογή διαφόρων μηχανημάτων, τότε η επίθεση του σήματος «CE» (και η ενυπόγραφη έκδοση της αντίστοιχης δήλωσης συμμόρφωσης) βαραίνει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη - τελικό χρήστη. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για την απόδοση CE σε ένα  μηχάνημα είναι:

 • η συμμόρφωσή του με τις τεχνικές απαιτήσεις της ανωτέρω Ευρωπαϊκής οδηγίας,
 • η συγκρότηση τεχνικού φακέλου τεκμηρίωσης με τις απαιτήσεις αυτές (σχέδια, υπολογισμοί αν απαιτηθούν, κτλ)
 • η σύνταξη και η υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης και
 • η τοποθέτηση της σχετικής πινακίδας του  

Η Ergonomia, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Βιομηχανικής Ασφάλειας υψηλών απαιτήσεων, μπορεί να αναλάβει όλο το μελετητικό κομμάτι της συμμόρφωσης του μηχανήματος ή της γραμμής παραγωγής με τις απαιτήσεις της ανωτέρω οδηγίας ("zero access", απαιτήσεις για περιστρεφόμενα στοιχεία, κινούμενα μέρη, θερμές επιφάνειες μανδαλώσεις και απομονώσεις προστασίας), να υποδείξει μέτρα προστασίας ανάλογα με την χρήση ώστε να μην επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την ευχρηστία του μηχανήματος (π.χ φωτοκουρτίνες, φωτοκύτταρα, limit switches διακόπτες συνεχούς επενέργειας, κτλ), να συντάξει το φάκελο τεκμηρίωσης (νομοθετική απαίτηση) και την δήλωση συμμόρφωσης (την οποία έχει υποχρέωση υπογραφής ο κάτοχος - χρήστης του μηχανήματος) και να υλοποιήσει τη σχεδίαση της πινακίδας CE. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω υπηρεσιών η Ergonomia αναλαμβάνει: 

 • Την επιτόπια επιθεώρηση του μηχανήματος ή της γραμμής για την άμεση εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ασφάλειας. 
 • Την καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας  
 • Την αξιολόγηση του μηχανήματος – γραμμής και τον υπολογισμό του ανάλογου επιπέδου επικινδυνότητας βάσει του προτύπου ΕΝ 12100 
 • Την μελέτη εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων, με την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων  για την απομείωση του επιπέδου επικινδυνότητας  στο ελάχιστο, τα οποία παράλληλα να μην περιορίζουν την λειτουργικότητα του μηχανήματος ή προκαλούν όχληση στο χειριστή.  
 • Την σύνταξη φύλλων υπολογισμών αντοχής για τα σημεία «υψηλής επικινδυνότητας» του μηχανήματος – γραμμής (υπολογισμός αντοχής σε λυγισμό στοιχείων ώσης, αντοχής σε κάμψη στοιχείων φόρτισης, κτλ. 
 • Την εκπόνηση του «Τεχνικού φακέλου τεκμηρίωσης» , την σύνταξη της «Δήλωσης συμμόρφωσης» και τον σχεδιασμό της πινακίδας με την σήμανση «CE» που αφορά το μηχάνημα ή τη γραμμή.   
 • Την σύνταξη οδηγιών χρήσης – συντήρησης του μηχανήματος ή– γραμμής  
 • Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εμπλοκή φορέα πιστοποίησης, αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου πιστοποίησης σε συνεργασία με τον φορέα επιλογής του πελάτη. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας