Υπηρεσίες Ακτινοπροστασίας

symbol

Οι Υπηρεσίες Ακτινοπροστασίας που προσφέρει η Ergonomia αφορούν την υποστήριξη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΠΔ 101/18, ΦΕΚ 194/Α/20-11-2018), όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 αναφέρεται ότι: 

«1. Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (ΚΑ) εφαρμόζονται σε κάθε κατάσταση σχεδιασμένης ή υφιστάμενης έκθεσης και σε κάθε κατάσταση έκθεσης έκτακτης ανάγκης που συνεπάγεται κίνδυνο λόγω της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, ο οποίος δεν δύναται να παραλειφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας ή όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο τη μακροπρόθεσμη προστασία της ανθρώπινης υγείας.» 

Η Ergonomia προσφέρει, συγκεκριμένα, υπηρεσίες Επόπτη Ακτινοπροστασίας και Εμπειρογνώμονα Ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β’ (δηλαδή πλην ιατρικών πρακτικών). 

Υπηρεσίες επόπτη ακτινοπροστασίας

H ανάθεση καθηκόντων επόπτη ακτινοπροστασίας, από μια επιχείρηση, για την επιτήρηση ή την εκτέλεση καθηκόντων ακτινοπροστασίας εντός αυτής, είναι υποχρεωτική για τις πρακτικές που υπόκεινται σε έγκριση (καταχώριση ή αδειοδότηση) από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Σύμφωνα με τον ορισμό 53 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (ΠΔ 101/2018, ΦΕΚ 194Α/20.11.2018) «επόπτης ακτινοπροστασίας» είναι το άτομο που έχει την τεχνική επάρκεια σε ζητήματα ακτινοπροστασίας σχετικά με έναν δεδομένο τύπο πρακτικής ώστε να εποπτεύει ή να διενεργεί την εφαρμογή διευθετήσεων ακτινοπροστασίας. Ο ρόλος αυτός μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, επιχειρήσεις: 

  • Εμπορίας ή/και τεχνικής υποστήριξης για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (ως επιχειρήσεις που απασχολούν «εξωτερικούς εργαζόμενους»). 
  • Βιομηχανίες (όσες κάνουν χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας, π.χ. για βιομηχανική ραδιογραφία). 
  • Ερευνητικά εργαστήρια που κάνουν χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 
  • Επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες σε χώρους με πιθανά αυξημένη συγκέντρωση ραδονίου (π.χ. υπόγεια έργα). 
  • Οποιαδήποτε επιχείρηση που στο πλαίσιο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να περιλαμβάνεται πιθανή έκθεση εργαζόμενων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

Η Ergonomia υποστηρίζει επιχειρήσεις που ανήκουν σε παρόμοιες κατηγορίες δραστηριότητας προσφέροντας υπηρεσίες επόπτη ακτινοπροστασίας (βλέπε άρθρο 84 του ΠΔ 101/18) μέσω συνεργάτη που τα προσόντα του αναγνωρίζονται από την ΕΕΑΕ (βλέπε ΥΑ 45872/19). Ειδικότερα, η Ergonomia προσφέρει ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση για τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων για τα οποία προβλέπεται η διαδικασία ακτινικής παρακολούθησης εργαζόμενων, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΕΑΕ. 

Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας του πεδίου Β 

Σύμφωνα με τον ορισμό 36 του ΠΔ 101/18, «εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας είναι το άτομο που διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την πείρα να παρέχει συμβουλές σε ζητήματα σχετικά με την ακτινοπροστασία για την αποτελεσματική προστασία των ατόμων».

Οι συμβουλές που μπορεί να παρέχει ο εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρακτικές ιοντίζουσας ακτινοβολίας (βλέπε άρθρο 34 του ΠΔ 101/18) αφορούν: 

«α) την εξέταση και τον έλεγχο των διατάξεων προστασίας και των οργάνων μέτρησης,
β) την προκαταρκτική ανασκόπηση των σχεδίων των εγκαταστάσεων από την άποψη της ακτινοπροστασίας,
γ) την αποδοχή σε λειτουργία, από την άποψη της ακτινοπροστασίας, των νέων πηγών ακτινοβολίας ή των πηγών που έχουν υποστεί τροποποίηση,
δ) τον περιοδικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων και τεχνικών προστασίας,
ε) τη συστηματική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης και τον συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης λειτουργίας τους και της ορθής χρήσης τους.» 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μπορεί να αναλάβει ένας εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας αναφέρονται στο άρθρο 82 του ΠΔ 101/18. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας