Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων Διαχείρισης Ψυκτικών Υγρών & Αμμωνίας

safety equipment

Η χρήση εκτεταμένων ποσοτήτων ψυκτικών υγρών σε συστήματα βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού και οι κίνδυνοι για τους παρευρισκόμενους (εργαζόμενους ή μη) από την πιθανή διαρροή μικρών ή σημαντικών ποσοτήτων ψυκτικών αερίων υπαγορεύει την συμμόρφωση ομοειδών ψυκτικών εγκαταστάσεων με τη σειρά των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 378-1,2,3&4 τα οποία αφορούν τις «Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και περιβάλλοντος από τη χρήση ψυκτικών μονάδων και αντλιών θερμότητας».

Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για:

 1. τον αριθμό και το μέγεθος των ασφαλιστικών βαλβίδων εκτόνωσης ψυκτικού εκτάκτου ανάγκης
 2.  τον μηχανισμό ανίχνευσης ενεργοποίησης των ασφαλιστικών βαλβίδων
 3. την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού σε συστήματα παγοποίησης και «συσσωρευτών ψύχους»
 4. την ανίχνευση διαρροών ψυκτικών αερίων σε κρυοστάσια, και σωληνοστάσια ψυκτικών υγρών
 5.  την ύπαρξη συστημάτων βεβιασμένου εξαερισμού λειτουργίας αλλά και εκτάκτου ανάγκης των εγκαταστάσεων κρυοστασίων αλλά και της ύπαρξης ανάλογων διακοπτικών συστημάτων λειτουργίας των ψυκτικών μηχανισμών.  

Κρυοστάσια τα οποία χρήζουν μελέτης συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα είναι κυρίως αυτά όπου χαρακτηρίζονται ως «υπάρχουσες εγκαταστάσεις» και χρησιμοποιούν Αμμωνία για την παραγωγή ψύξης. Η Αμμωνία λόγω της ανόργανης φύσης της θεωρείται «οικολογικότερη» σε σχέση με τα οργανικά ψυκτικά υγρά αναφορικά με την καταστροφή του Όζοντος και της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης που δημιουργεί, αλλά λόγω της τοξικότητάς της απαιτεί απόλυτη συμμόρφωση με τα πρότυπα όσον αφορά την χρήση της.  

Η Ergonomia στα πλαίσια των υπηρεσιών αξιολόγησης ασφάλειας  συστημάτων ψυκτικών υγρών και Αμμωνίας που παρέχει, αναλαμβάνει πλήρως τα ακόλουθα: 

 • Την αποτύπωση ως μονογραμμικό διαγραμματικό σχέδιο «pipping and instrumentation drawing» των υπαρχόντων ψυκτικών εγκαταστάσεων Αμμωνίας. 
 • Την εκτέλεση υπολογισμών διαστασιολόγησης ασφαλιστικών βαλβίδων ανάγκης βάσει των εφαρμοσθέντων προτύπων.   
 • Τον έλεγχο συμμόρφωσης του υπάρχοντος δικτύου με τις απαιτήσεις για διπλό σύστημα βαλβίδων εκτόνωσης με αντίστοιχο ανιχνευτή ενεργοποίησης των βαλβίδων αυτών.  
 • Την διαγραμματική αποτύπωση των θέσεων τοποθέτησης ανιχνευτών αερίων βάσει των ανάλογων οδηγιών σε κρυοστάσια και σωληνοστάσια. 
 • Την λήψη μετρήσεων για την αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων αερισμού κρυοστασίων και την σχεδίαση με χρήση ανάλογου λογισμικού αερισμού των δικτύων αερισμού ασφαλούς λειτουργίας και εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που τα υπάρχοντα συστήματα κρίνονται ανεπαρκή 
 • Την αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας για την αξιολόγηση και σχεδίαση του συστήματος αερισμού των σωληνοστασίων Αμμωνίας.  
 • Την επιλογή μέσων διαφυγής εκτάκτου ανάγκης και ατομικής προστασίας εργασίας  κατάλληλων για περιβάλλον με παρουσία Αμμωνίας.  

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας