Περιβαλλοντικές Μελέτες

περιβάλλον

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη περιβαλλοντικών έργων με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ενός έργου και εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών όπως: 

  • περιβαλλοντικές μελέτες
  • περιβαλλοντικές εκτιμήσεις
  • περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
  • μελέτες διαχείρισης αποβλήτων  

Παράλληλα μπορεί να υποστηρίξει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών που θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας