Μεγάλα Βιομηχανικά Ατυχήματα - SEVESO III

SEVESO III

Η ανάλυση κινδύνων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO III (Κ.Υ.Α. 172058/2016 ή Κ.Δ.Π. 347/2015) είτε ως ξεχωριστή μελέτη, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αναγνώριση κινδύνων, τον προσδιορισμό πιθανοτήτων εκδήλωσής τους, καθώς επίσης και την εφαρμογή μέτρων αποτροπής και περιορισμού συνεπειών. 

Οριοθετώντας την περιοχή που θα επηρεαστεί από συγκεκριμένα επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας, υπερπίεσης και τοξικής δόσης μετά από την εκδήλωση ενός μεγάλου ατυχήματος (Εκτίμηση Επιπτώσεων), είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και να χωροθετηθεί ο κρίσιμος από πλευράς ασφάλειας εξοπλισμός, έτσι ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα και η λειτουργικότητά του. Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να προταθούν ανταποδοτικές από πλευράς κόστους λύσεις για την αναβάθμιση των Κτιρίων με Μόνιμες Θέσεις Εργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων. 

Οι μηχανικοί της Ergonomia έχουν εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση του λογισμικού EFFECTS της GEXCON για τον εντοπισμό κατάλληλων ατυχηματικών σεναρίων όπως BLEVE, VCE, φωτιά λίμνης, έκλυσης εύφλεκτων και τοξικών αερίων για την απεικόνιση της ακτίνα επικινδυνότητας. 

Quantitative Risk Assessment (QRA) 

Μέσω της Ποσοτικοποιημένης Ανάλυσης Επικινδυνότητας προκύπτουν οι καμπύλες ατομικής επικινδυνότητας, οι οποίες αποτυπώνουν την πιθανότητα βλάβης σε άτομα λόγω της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η πιθανολογική αυτή προσέγγιση μπορεί να οπτικοποιήσει τη σημασία των δικλείδων ασφάλειας, καθώς επίσης να βοηθήσει στις αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές αλλαγές στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή προληπτικού συστήματος ελέγχων με βάση την επικινδυνότητα (risk-based).

Για την απεικόνιση των καμπύλων ατομικής επικινδυνότητας στην κάτοψη της εγκατάστασης και στους χάρτες της περιοχής, οι μηχανικοί της Ergonomia χρησιμοποιούν το διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό RISKCURVES της GEXCON. 

plan

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εκτίμηση Επιπτώσεων (Λογισμικό EFFECTS). 
 • Ποσοτικοποιημένη Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Quantitative Risk Assessment, QRA, Λογισμικό RISKCURVES). 
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας Κτιρίων με Μόνιμες Θέσεις Εργασίας (Occupied Building Risk Assessment). 
 • Σύνταξη Μελετών Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Μεταφορικών Επιχειρήσεων σε θέματα ADR (Accord Dangerous Routier). 
 • Μελέτες SEVESO III (Μελέτες Ασφάλειας, Κοινοποιήσεις):
 1. Έλεγχος υπαγωγής της μονάδας στις διατάξεις SEVESO με βάση θεσμοθετημένους κανόνες (αθροιστικός κανόνας, κανόνας του 2% κ.λπ.). 
 2. Περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP). 
 3. Αναγνώριση κινδύνων (HAZOP, HAZID, Λογισμικό PHA-PRO). 
 4. Εκτίμηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων. 
 5. Σύνταξη ή αναθεώρηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 
 6. Σύνταξη ή αναθεώρηση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων. 
 7. Επισκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και προτάσεις για βελτίωση στο πλαίσιο της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας