Ασφάλεια Εργασίας σε Τεχνικά Έργα

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Η σημασία της πρόληψης στα Τεχνικά Έργα-Κόστος Ατυχημάτων

•Οργάνωση Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια

•Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εργοταξίων

•Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας μελέτης & κατασκευής του έργου

•Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας

•Διαδικασίες Ασφαλούς Εργασίας και Οδηγίες(εκπαίδευσης, μέσων ατομικής προστασίας,έκτακτης ανάγκης, αναφοράς ατυχημάτων,πρώτων βοηθειών, κ.λπ.)

•Κίνδυνοι & μέτρα πρόληψης, ενδεικτικά: γιαχωματουργικές εργασίες,σκυροδέτηση, ικριώματα -εργασίες σε ύψος, μηχανικό εξοπλισμό καιανυψωτικά μέσα,εργασίες με ηλεκτρικό ρεύμακαι σε κλειστούς χώρους.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις