Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης 

1.Ασφαλής συμπεριφορά στους χώρους εργασίας

2.Διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων

3.Χρήση μέσων ατομικής προστασίας

4.Σήμανση χώρων εργασίας

5.Προστασία από ηλεκτρισμό, χημικές ουσίες, κραδασμούς & θόρυβο

6.Ασφαλής χρήση εξοπλισμού &εργαλείων

7.Πυροπροστασία-Πυρασφάλεια

8.Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων

9.Ρόλος Τεχνικού Ασφαλείας -Ιατρού Εργασίας και η συμβολή των εργαζομένων.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

 

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις