Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα

Αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο στις πιο απαιτητικές συνθήκες
ΑΥΕ σε τεχνικα εργα

Στην Ergonomia προλαμβάνουμε τα Εργατικά Ατυχήματα και τις Επαγγελματικές Ασθένειες σε Τεχνικά και Βιομηχανικά έργα.
Οι έμπειροι Συντονιστές και Σύμβουλοι Τεχνικοί Ασφαλείας μας διαρκώς εκπαιδεύονται και ενημερώνονται από την Ergonomia για να συμβάλλουν στην ασφαλή κατασκευή έργων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο κατά τη μελέτη όσο και κατά την κατασκευή τους.

Αξιοποιούμε το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου και την Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου και  τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του έργου.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Τεχνικού Ασφαλείας σε Τεχνικά Έργα
  • Συντονιστής Ασφαλείας
  • Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ)