Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ)

μηχανικός με σχέδιο

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά και Βιομηχανικά έργα. 

ΣΑΥ

 • H εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) σε ένα Τεχνικό Έργο αποτελεί κατά νόμο υποχρέωση (Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3) του εργολάβου ολόκληρου του έργου και αν αυτός δεν υπάρχει, του Κυρίου του Έργου.
 • Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιγράφει και διευκρινίζει τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου, καθώς και ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, κατά το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996.
 • Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις φάσεις/αποφάσεις της μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και στην καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων στην κατασκευή.
 • Περιλαμβάνει την Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ), τους πιθανούς κινδύνους κάθε εργασίας, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο των κινδύνων αυτών.
 • Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, για την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις, για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου, για την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις, για τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων, για τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών, για τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α βοηθειών και για τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΦΑΥ

 • H κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) σε ένα Τεχνικό Έργο αποτελεί κατά νόμο υποχρέωση (Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3) του εργολάβου ολόκληρου του έργου και αν αυτός δεν υπάρχει, του Κυρίου του Έργου.
 • Αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών μέχρι και τελικής καθαίρεσής του
 • Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον Κύριο του Έργου ή τον Πελάτη.

 ΣΟΔΑΥΕ

 • Η εκπόνηση Σχεδίου Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) αποτελεί κατά νόμο υποχρέωση του Αναδόχου Δημοσίου Έργου (Αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.889/03, ΦΕΚ 16/Β/14-01-2003).
 • To Σχέδιο Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας περιλαμβάνει την πολιτική του Αναδόχου για την Ασφάλεια και Υγεία, καθώς και διαδικασίες Ασφαλείας και οδηγίες προς τους εργαζομένους.
 • Στα μεγάλα Ιδιωτικά έργα εκπονείται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας(ΣυΔιΑΥΕ), το οποίο είναι ανάλογο του ΣΟΔΑΥΕ.

Η Ergonomia, με 30 χρόνια εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει το τεχνικό/βιομηχανικό σας έργο και να συντάξει υπεύθυνα το ΣΑΥ και ΦΑΥ. Οι Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας της Ergonomia υποστηρίζονται διαρκώς από έμπειρα στελέχη και έχουν πρόσβαση στην γνωσιακή βάση της Ergonomia, η οποία διαρκώς αξιολογείται και ανανεώνεται με σκοπό την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Η Ergonomia αναλαμβάνει την εκπόνηση:

 •     Σύνταξη ΣΑΥ, για κάθε κατηγορία έργου, τεχνικό ή βιομηχανικό.
 •     Σύνταξη προκαταρκτικού ΦΑΥ, κατά την εκκίνηση του έργου
 •     Σύνταξη Τελικού ΦΑΥ, κατά την παράδοση του έργου
 •     Σύνταξη του ΣΟΔΑΥΕ για τα δημόσια έργα ή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας για τα ιδιωτικά

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα