Αποτύπωση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης - Ηλεκτρολογικά σχέδια

Ηλεκτρολογικά Σχέδια

Η αποτύπωση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η ύπαρξη επικαιροποιημένων ‘’as built’’ σχεδίων προβλέπεται από τη νομοθεσία έτσι ώστε όλα τα κυκλώματα μίας εγκατάστασης και οι αντίστοιχες διατάξεις προστασίας και ελέγχου να είναι ευκρινή και αναγνωρίσιμα διασφαλίζοντας αξιοπιστία και ασφάλεια χειρισμών.  

Η Ασφάλεια των εργαζομένων και ιδιαίτερα του προσωπικού που εμπλέκεται στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ή/και προληπτικής συντήρησης προϋποθέτει την ύπαρξη ενημερωμένων ηλεκτρολογικών σχεδίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή απομόνωση του εξοπλισμού εργασίας και η αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ενεργοποίησής του ή θέσης του εξοπλισμού υπό τάση. Παράλληλα η ορθή αποτύπωση διευκολύνει στον άμεσο εντοπισμό του υπό εξέταση εξοπλισμού καθώς και των αλληλοεξαρτώμενων κυκλωμάτων. 

Το τμήμα Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia αναλαμβάνει: 

  • Την αποτύπωση των μονογραμμικών ηλεκτρολογικών σχεδίων μιας εγκατάστασης σύμφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61082 και EΛΟΤ ΕΝ 61346-1 
  • Την αποτύπωση των μονογραμμικών ή /και πολυγραμμικών σχεδίων των πινάκων που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας