Υπέρυθρη θερμογράφηση

θερμογράφηση

Η υπέρυθρη θερμογράφηση αποτελεί μια από τις πλέον ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου (NonDestructive Testing-NDT) της λειτουργικής κατάστασης όχι μόνο κάθε ηλεκτρολογικού πίνακα αλλά και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Η θερμογράφηση αποτελεί μία σύγχρονη διαγνωστική μέθοδο πρόβλεψης και ανίχνευσης βλαβών ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, υγρασίας, θερμικών απωλειών κελύφους κτιρίων, καθώς και πλήθους άλλων δυσλειτουργιών, σχετικών με εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. 

Πραγματοποιείται µέσω μέτρησης της εκπεμπόμενης θερμικής ακτινοβολίας µε εξοπλισμό πιστοποιημένο και διακριβωμένο, προηγμένης τεχνολογίας (θερµοκάµερα), που δίνει τη δυνατότητα να απεικονισθεί θερμικά η κατάσταση των εγκαταστάσεων, ως προς τις ως άνω αναφερόμενες δυσλειτουργίες. 

Τις περισσότερες φορές που κάποια από τις συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί μια αστοχία, η αύξηση της θερμοκρασίας της είναι ένα από τα πλέον συνήθη επακόλουθα. Όταν η θερμοκρασία του εξοπλισμού μιας εγκατάστασης αυξάνεται, η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει αυξάνεται και αυτή, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να γίνεται άμεσα αντιληπτό καθώς δεν είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι.  

Με τον θερμογραφικό έλεγχο, εντοπίζεται κάθε πηγή υπερθέρμανσης σε πραγματικό χρόνο, δίχως να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή επαφή με τον εξοπλισμό και παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης και αξιολόγησης της αιτίας που την προκάλεσε.  ΘερμογράφησηΘερμογράφηση

Διασφαλίζεται έτσι ο έγκαιρος προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης πριν την εκδήλωση δυσλειτουργιών ή την αστοχία μιας εγκατάστασης. 

Η εφαρμογή θερμογραφικού ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες τυποποιημένες διαδικασίες συντήρησης, εξασφαλίζει αξιοπιστία, προστασία έναντι ατυχημάτων και συμβάλει στον έλεγχο και την αποφυγή ξαφνικών βλαβών, απώλειας παραγωγής και απώλειας κέρδους. 
 

Με την υπέρυθρη θερμογράφηση μπορούν να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν προβλήματα στους εξής βασικούς τομείς 

  • Ηλεκτρολογικά: Χαλαρές ή υπερβολικά σφικτές συνδέσεις, διαβρωμένες επαφές, ελαττωματικές συστοιχίες εξοπλισμού, κατεστραμμένες μονώσεις, στηρίγματα και σύνδεσμοι, σταθερές συστοιχίες μπαταριών και φορτιστών, κτλ. 
  • Μηχανολογικά(Α)Κινητήρες: Φθαρμένα ρουλεμάν μοτέρ και αξόνων, επικείμενες αστοχίες κουζινέτων, προβλήματα ζεύξεων αξόνων, κακή λίπανση, αστοχίες φλαντζών, κιβώτια ταχυτήτων, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, κτλ. (Β)Αντλίες, ανεμιστήρες και συμπιεστές: Ρουλεμάν, στεγανοποιήσεις, ζεύξης αξόνων, ιμάντες μετάδοσης κίνησης και τροχαλίες, διαρροές, κτλ 
  • Κτιριακά: Στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας, τοίχοι, οροφές, ανοίγματα, στοιχεία μονώσεων, συστήματα HVAC, κτλ. 

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia αποτελείται από έμπειρους εξειδικευμένους μηχανικούς – θερμογράφους αναλαμβάνοντας : 

  • Τη διεξαγωγή θερμογραφικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Ηλεκτρικών Πινάκων, κινητήρων κτλ) της εγκατάστασης με τη χρήση πιστοποιημένης φορητής θερμογραφικής διάταξης (θερμοκάμερα) υψηλών προδιαγραφών του οίκου κατασκευής FLIR. 
  • Τη λήψη θερμογραφικών εικόνων από το σύνολο του εξοπλισμού, για λόγους αρχειοθέτησης καθώς επίσης και για λόγους μελλοντικής σύγκρισης. 
  • Την ανάλυση των εικόνων με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού του οίκου κατασκευής της θερμογραφικής διάταξης (FLIR) 
  • Τη σύνταξη και παράδοση έκθεσης η οποία περιλαμβάνει πίνακα υποδείξεων, ανάλογα με τα ευρήματα της διαδικασίας θερμογραφικού ελέγχου. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας