Συστήματα Διαχείρισης (ISO)

iso

H καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης από τις επιχειρήσεις αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν τα προϊόντα & υπηρεσίες τους, αλλά και τη λειτουργία τους, γενικότερα. Επίσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην προστασία περιβάλλοντος.

Οι συνεργασίες μας, αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων προς την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά σημειώνουμε τις ΕΛΒΙΔΑ Α.Ε., Carestream Health Hellas, BARD Ελλάς Α.Ε.. ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου (ΔΕΗ), Newtron A.E., MINERVA.

Oι έμπειροι σύμβουλοι της Ergonomia αξιοποιούν στο μέγιστο τα χαρακτηριστικά της Δομής Υψηλής Στάθμης (HLS, High Level Structure) που ακολουθούν πλέον τα Διεθνή Πρότυπα δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή του κύκλου της συνεχούς βελτίωσης (PDCA), μέσω της προσέγγισης ως διεργασία (process approach) και με το σκεπτικό με βάση τον κίνδυνο (risk-based-thinking).

PDCAProcess approach and risk based thinking

Κατά το σχεδιασμό Συστημάτων Διαχείρισης, η διάρθρωση της τεκμηρίωσης που προτείνεται από τους σύμβουλους της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ είναι πάντοτε πλήρως εναρμονισμένη με τις δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) που υποδεικνύει ο πελάτης. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η δυνατότητα οργάνωσης της πληροφορίας για το Σύστημα Διαχείρισης ως τεκμηριωμένης πληροφορίας (documented information), οδηγώντας σε μείωση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας και, συνεπώς, και του ολικού κόστους.

Υπηρεσίες

Ανάλογα με τον κλάδο και τις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες, η Ergonomia προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού νέων ή βελτίωσης υπαρχόντων Συστημάτων Διαχείρισης, τα οποία, ενδεικτικά, μπορεί να καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα εξής Πρότυπα:

  • ISO 45001:2018, σχετικά με τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
  • ISO 14001:2015 και ΕΜAS σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση
  • ISO 9001:2015 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας
  • ISO 22000: 2018 σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων
  • ISO/IEC 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας της πληροφορίας
  • ISO/IEC 20000-1:2018 σχετικά με τη διαχείριση της παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
  • ISO/IEC 17025:2017 και ειδικότερα σε σχέση με τη διαδικασία διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων (και δειγματοληψίας)
  • ISO 37001:2016 σχετικά με τη διαχείριση κατά της δωροδοκίας
  • ISO 13485:2016 σχετικά με την κάλυψη κανονιστικών απαιτήσεων για επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας
Ασφάλεια & Υγεία σε Επιχειρήσεις