Επιθεώρηση ΑΤΕΧ εξοπλισμού

μηχανικός μπορστά σε εργοστάσιο

Νομοθετικές Υποχρεώσεις  

Σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται εύφλεκτες ουσίες (π.χ. χημική και πετρελαϊκή βιομηχανία ή εγκαταστάσεις διαχείρισης εύφλεκτων σκονών) η εξάλειψη οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της Ασφάλειας.  

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ (ΑΤΕΧ 137_99/92/EK και ΑΤΕΧ 114_2014/34/ΕΕ), σε περιοχές με κίνδυνο δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας εγκαθίσταται εξοπλισμός αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλα επιλεγμένου βάσει των απαιτήσεων του ‘’Εγγράφου προστασίας από Εκρήξεις’’ καθώς και των εφαρμοζόμενων προτύπων.  

Για την εξασφάλιση και διατήρηση του αρχικού επιπέδου προστασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται σειρά επιθεωρήσεων και περιοδικών ελέγχων που θα επιβεβαιώνουν την ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και διαρκή ασφαλή λειτουργία του εγκατεστημένου ΑΤΕΧ εξοπλισμού όπως αυτή έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από έμπειρο και εξειδικευμένο σε αυτά τα πρότυπα προσωπικό.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός ΑΤΕΧ 

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia, με σημαντική εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στην Πρόληψη και Προστασία από Εκρήξεις,  διαθέτει πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς   (CompEx Ex01-04), για το σχεδιασμό, την επιλογή, τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ATEX καθώς και  ως υπεύθυνους συνεργείου (CompEx Ex14-Responsible Person). 

Αναλαμβάνουμε: 

 • Τη διεξαγωγή του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εξοπλισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 60079-14 και 17) από πιστοποιημένο συνεργείο μηχανικών
 • Την κατάρτιση Μητρώου ATEX εξοπλισμού (asset register) 
 • Την παράδοση των αναφορών ελέγχου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60079-17 και της τεχνικής έκθεσης των αποκλίσεων που εντοπίζονται καθώς επίσης και διορθωτικά μέτρα αποκατάστασης αυτών
 • Μετά τη διόρθωση των αποκλίσεων από τον πελάτη, πραγματοποιούνται, όπου απαιτούνται, επαναληπτικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση της πληρότητας των παρεμβάσεων

Έλεγχος μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  εντός ΑΤΕΧ 

Ο έλεγχος του μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πχ αντλίες, κιβώτια ταχυτήτων, έμβολα, υδραυλικά και πνευματικά μοτέρ, συμπιεστές, κόμπλερ κλπ) βασίζεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 80079-36 και 37. 

Σε ότι αφορά εξοπλισμό ΑΤΕΧ, πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας σχετικά με τη Ζώνη στην οποία είναι εγκατεστημένος και τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας των υπό διαχείριση υλικών (θερμοκρασία αυτανάφλεξης, ομάδα αερίου κλπ.) με βάση τις απαιτήσεις του Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις (Μελέτη ΑΤΕΧ) και ελέγχεται ο βαθμός συντήρησής του.

Σε ότι αφορά εξοπλισμό  χωρίς πιστοποίηση ΑΤΕΧ, πραγματοποιείται αξιολόγηση κινδύνου ανάφλεξης, με σκοπό να αναγνωριστούν όλες οι δυνητικές πηγές ανάφλεξης που μπορεί να προκύψουν. Στην αξιολόγηση του κινδύνου ανάφλεξης λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητα κάθε πηγής ανάφλεξης, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας των υπό διαχείριση υλικών.  

Λογισμικό

Η συμμετοχή της Ergonomia σε έργα μεγάλης απαιτητικότητας αλλά και το υψηλό επίπεδο παραδοτέου που προσδοκά να παράσχει στους πελάτες της, οδήγησε στην δημιουργία του λογισμικού ErgoATEX, ενός ολοκληρωμένου εργαλείου επιθεώρησης και παρακολούθησης του εξοπλισμού εντός περιοχών ΑΤΕΧ. Το εργαλείο αυτό, δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής όλων των στοιχείων και αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και ενσωμάτωσής τους σε μία ενιαία βάση δεδομένων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

ErgoAtex

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης  μπορούν άμεσα και εποπτικά να: 

 • Εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία, αναφορές και στατιστικούς δείκτες τόσο για το σύνολο όσο και για επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού
 • Αξιολογούν τυχόν ευρήματα και αποκλίσεις
 • Ιεραρχούν τις διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης και να παρακολουθούν αποτελεσματικά την υλοποίησή τους
 • Ορίζουν υπεύθυνους εργασιών
 • Προγραμματίζουν επανελέγχους
 • Διατηρούν ιστορικά στοιχεία
ErgoAtex In-Out

Βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής καταγραφής όλης της πληροφορίας σε μία κεντρική βάση δεδομένων είναι η ουσιαστική συνέργεια των επιθεωρητών με τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων σε κάθε φάση υλοποίησης του έργου. Επίσης, διευκολύνεται ο διαμοιρασμός, η ανάθεση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών, ενώ εξοικονομείται χρόνος καθώς όλες οι αναφορές, στατιστικά στοιχεία και KPIs εξάγονται αυτόματα από την πλατφόρμα. 

Οφέλη για τον πελάτη

 • Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης 
 • Συμμόρφωση με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία 
 • Πραγματοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων και διαβάθμιση προτεραιοτήτων 
 • Διατήρηση της επένδυσης μέσω σωστής συντήρησης του εξοπλισμού αντιεκρηκτικού τύπου με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα 
 • Εξασφάλιση του πελάτη. Η Ergonomia έχει συνάψει συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
 • Υψηλή Ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας: 
  • Διαρκής ενημέρωση των στελεχών μας σχετικά με επικαιροποιήσεις και νέα δεδομένα που αφορούν τον τομέα καθώς και συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωσή τους 
  • Υλοποίηση μελετών κατά τρόπο συστηματικό 
  • Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του τμήματος Βιομηχανικής Ασφάλειας για ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση των αναγκών των συνεργατών/ Αξιοποίηση εξειδικευμένης εμπειρίας της Ergonomia.
 • Αξιοπιστία με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας