Πιστοποίηση Εξοπλισμού ATEX

ATEX motor

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ΥΑ Οικ 52019/ΔΤΒΝ/1152/2016 (ΦΕΚ 1426 Β’ /20.05.2016) η οποία αποτελεί την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/34/EU 26-02-2014, θέτονται οι απαιτήσεις όπου πρέπει να πληρούνται από τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Βάσει των απαιτήσεων αυτών ο Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες κατηγοριοποιημένες ως «Ζώνη 0 ή 1» απαιτείται να τεθεί σε καθεστώς πιστοποίησης από «κοινοποιημένο φορέα» ο οποίος: 

Α) Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει την πληρότητα και ορθότητα του «Τεχνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης συμμόρφωσης» που θα του υποβληθεί

Β) Θα διεξάγει σε διαπιστευμένο εργαστήριο τις απαιτούμενες δοκιμές

Γ) Θα εξετάσει το σύστημα ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες παραγράφους της οδηγίας ώστε να αποδώσει τον χαρακτηρισμό «Ex» στο προϊόν και την αντίστοιχη κλάση αντιεκρηκτικότητας.

Για Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες κατηγοριοποιημένες ως «Ζώνη 2» η απαίτηση συμμόρφωσης του προϊόντος με την οδηγία προβλέπει την συγκρότηση «Τεχνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης συμμόρφωσης» του αντιεκρηκτικού προϊόντος, ο οποίος θα κρατηθεί από τον κατασκευαστή σε διαθεσιμότητα προς έλεγχο από τις Αρχές για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών. Επίσης ο κατασκευαστής είναι υπόχρεος να συγκροτήσει ένα «εσωτερικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής» του.  

Για τον «Μη Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Ζώνης 0» προβλέπεται όπως και για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, υποβολή προς εξέταση πληρότητας & ορθότητας του «φακέλου τεκμηρίωσης συμμόρφωσης» του προϊόντος, διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών από τον φορέα και εξέταση του συστήματος ποιότητας της παραγωγής. Για το «μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Ζώνης 1», απαιτείται η υποβολή προς φύλαξη του τεχνικού φακέλου σε κοινοποιημένο φορέα ενώ για «Ζώνη 2» απλά η συγκρότηση και φύλαξη του «φακέλου τεκμηρίωσης» από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής είναι υπόχρεος να συγκροτήσει ένα «εσωτερικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής» του.  

ATEX

Η Ergonomia στα πλαίσια των υπηρεσιών ΑΤΕΧ που παρέχει, αναλαμβάνει πλήρως τα ακόλουθα:

  •  Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην αναγνώριση των απαιτούμενων προτύπων που θα πρέπει να πληροί το αντιεκρηκτικό προϊόν 
  • Τις συνεννοήσεις και την επικοινωνία με τον «κοινοποιημένο φορέα» της επιλογής του πελάτη. Η Ergonomia διατηρεί ανοιχτή συνεχή συνεργασία  με «Ελληνικό κοινοποιημένο φορέα» για την καλύτερη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού αντιεκρηκτικού προϊόντος.   
  • Την καθοδήγηση του πελάτη απέναντι στην πληθώρα των απαιτήσεων των προτύπων αντιεκρηκτικότητας, και των απαιτούμενων δοκιμών, την εύρεση διαπιστευμένων εργαστηρίων που μπορούν να διεξάγουν τις δοκιμές αυτές με τις ανάλογες συνεννοήσεις και αλληλογραφία.  
  • Την εκπόνηση και συγκρότηση του τεχνικού φακέλου τεκμηρίωσης  μαζί με τα απαιτούμενα σχέδια – υπολογισμούς που απαιτούνται από τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα αντιεκρηκτικότητας. Ανάλογα με την κλάση αντιεκρηκτικότητας του προϊόντος, αναλαμβάνεται η υποβολή προς αξιολόγηση  του φακέλου στον αντίστοιχο φορέα επιλογής του πελάτη και η παρακολούθηση της πορείας πιστοποίησης μέχρι την τελική απόδοση του σήματος «Ex» στο προϊόν, ή η απλή υποβολή προς φύλαξη.  
  • Τη συνεχή παροχή ενημέρωσης και την «αποδελτίωση» της νομοθεσίας και των προτύπων  προς τον πελάτη έτσι ώστε σε περίπτωση υποχρεωτικών αλλαγών στο προϊόν, αυτές να του γνωστοποιηθούν έγκαιρα.  
  • Σύνταξη Οδηγιών Χρήσης προϊόντος με βάση τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας
  • Παροχή Συμβουλευτικής για την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας κατά EN ISO 80079-34 για Παραγωγή Εξοπλισμού κατάλληλου για εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 

Κατηγορία

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας