Εκτίμηση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης

• Η νομική βάση για την εκτίμηση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων κατά την εργασία

• Τα ερωτήματα τα οποία μια επιχείρηση θα πρέπει να απαντήσει αναφορικά με τους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους κατά τον έλεγχό της από την Επιθεώρηση Εργασίας

• Το περιεχόμενο των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων, στο πλαίσιο της εργασίας

• Τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές για την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

• Παρουσίαση Case Study και παραδειγμάτων πολιτικής επιχείρησης για τη διαχείριση του Άγχους.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί: 

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις