Τεχνικός Ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΕ

Οι Τεχνικοί Ασφάλειας (TA) της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας και τη διαμόρφωση ενός άνετου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν προς την διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Εργοδοτικές Υποχρεώσεις

Η απασχόληση ΤΑ αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις (Ν. 3850/2010). Ο ΤA έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Οι γραπτές υποδείξεις του καταχωρούνται στο «ειδικό βιβλίο» που προβλέπεται νομοθετικά για τις οποίες ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Ο αριθμός των εργαζομένων και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται κατά την εργασία τους είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις ελάχιστες ώρες που θα απασχοληθεί ο ΤΑ σε μια επιχείρηση. Ο βαθμός επικινδυνότητας σε μια επιχείρηση διακρίνεται σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ σε μια επιχείρηση κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Και Υγείας της επιθεώρησης εργασίας (πρώην ΚΕΠΕΚ). Επίσης αναρτάται στους πίνακες κάθε εγκατάστασης προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι για τις επικείμενες επισκέψεις.

Υπηρεσίες ΤΑ

 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας.
 • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 • Συμβουλεύει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Επιπλέον των ανωτέρω υπηρεσιών ΤΑ, η Ergonomia μπορεί να:

Η επιλογή ΤΑ από την Ergonomia

Η Ergonomia, με πλέον των 30 χρόνων εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει υπεύθυνα την επιχείρησή σας μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο Τεχνικών Ασφαλείας,  το οποίο υποστηρίζεται διαρκώς από έμπειρα στελέχη. Κάθε Τεχνικός Ασφαλείας μας έχει πρόσβαση στη γνωσιακή βάση της Ergonomia, η οποία διαρκώς αξιολογείται και ανανεώνεται με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Οφέλη από τον ΤΑ της Ergonomia 

Τα οφέλη της επιχείρησης από την επιλογή ΤΑ της Ergonomia  είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

 • τη νομική θωράκιση,
 • τη μείωση των ατυχημάτων,
 • τη δέσμευση του εργαζομένου στην εταιρεία γιατί διαπιστώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την ασφάλειά του και
 • την βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας του.

 

Κατηγορία

Ασφάλεια & Υγεία σε Επιχειρήσεις