Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελετητής

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί βασική νομοθετική υποχρέωση (Ν. 3850/2010, άρθρο 43) για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εργαζομένων και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Aποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την βέλτιστη διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. 

Γιατί Ergonomia;

Η Ergonomia διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό στην εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

Εδώ και 30 χρόνια έχουμε καταφέρει να ταυτιζόμαστε με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εξειδικευμένες σε κάθε επιχείρηση. Για εμάς η Εκτίμηση του Επαγγελματικού κινδύνου δεν είναι μια απλή διεκπεραίωση. Υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ergonomia και εξασφαλίζει: 

 • Εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τη νομοθεσία
 • Συμμόρφωση σε περίπτωση ελέγχων και επιθεωρήσεων από τις αρχές ή εξωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων από έναν έμπειρο συνεργάτη οι οποίες δεν εντοπίζονται στην καθημερινότητα της επιχείρησης. Ένα κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο "τρίτο μάτι"
 • Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας, πριν αυτοί γίνουν αισθητοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων, με βάση την εθνική νομοθεσία, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την πολιτική της επιχείρησης.
 • Εναρμόνιση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ της επιχείρησης, καθιστώντας την «εργαλείο» λήψης μέτρων
 • Συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στις λειτουργίες της επιχείρησης 

Η Ergonomia έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο για την εκπόνηση της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί πλέον μια ευρύτερα αποδεκτή μεθοδολογία από τις αρμόδιες αρχές και καλύπτει τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης της επιχείρησης.

Πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει περιληφθεί ως υπόδειγμα στις τεχνικές προδιαγραφές σχετικών δημοπρασιών. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε χιλιάδες εγκαταστάσεις διαφορετικών κλάδων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

  Κατηγορία

  Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας