Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Επενδύουμε σταθερά και αποτελεσματικά

 

Η Ergonomia διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των μετρήσεων που απαιτούνται για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του χώρου εργασίας. Ο εξοπλισμός διαρκώς ανανεώνεται και διακριβώνεται τακτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Οι επιστήμονες που διενεργούν τις μετρήσεις είναι εκπαιδευμένοι, χρησιμοποιούν την κατάλληλη κάθε φορά μεθοδολογία, ενώ επιβλέπονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο Ασφάλειας της Εργασίας, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Ηλία Σπηλιόπουλο. Διεξάγουμε μετρήσεις σε: Φυσικούς & Χημικούς Παράγοντες  (βλέπε και Υπηρεσία Μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων), Επάρκεια Ηλεκτρικής Μόνωσης Εξοπλισμού & Γειώσεων, Διαγνωστική με υπέρυθρη θερμογράφηση.        

Organa

Επιπλέον, διαθέτοντας κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένους Ιατρούς Εργασίας και Επισκέπτες Επαγγελματικής Υγείας, πραγματοποιούμε ειδικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού, όπως: Εξέταση οπτικής οξύτητας (visiotest), Σπιρομέτρηση, Ακοομέτρηση, κα. Την ευθύνη για τις ιατρικές εξετάσεις προσωπικού έχει ο ειδικός ιατρός εργασίας κ. Αθανάσιος Νταβέλος, κατά νόμο επιστημονικός υπεύθυνος για θέματα ιατρικής της εργασίας στην Ergonomia.