Επιθεώρηση ΑΤΕΧ εξοπλισμού

Νομοθετικές Υποχρεώσεις  

Σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται εύφλεκτες ουσίες (π.χ. χημική και πετρελαϊκή βιομηχανία ή εγκαταστάσεις διαχείρισης εύφλεκτων σκονών) η εξάλειψη οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της Ασφάλειας.  

Υπηρεσίες Ακτινοπροστασίας

Οι Υπηρεσίες Ακτινοπροστασίας που προσφέρει η Ergonomia αφορούν την υποστήριξη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΠΔ 101/18, ΦΕΚ 194/Α/20-11-2018), όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 αναφέρεται ότι: 

Lock out - Tag out - Try out (LOTOTO)

H διαδικασία Lock-out Tag-out μας επιτρέπει να απομονώσουμε και να επισημάνουμε το σημείο απομόνωσης μιας πηγής ενέργειας ενός μηχανήματος ή μίας εγκατάστασης (ηλεκτρική, πνευματική, υδραυλική κλπ.) ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της ανεπιθύμητης εκκίνησης. Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να προηγείται πάντα της συντήρησης. Η Ergonomia παρέχει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύνταξης διαδικασιών LOTOTO «tailor made» για γραμμές παραγωγής αλλά και μεμονωμένα στοιχεία εξοπλισμού.

Gap Analysis and Compliance Auditing (ΒΑ)

Ο διαγνωστικός έλεγχος Συμμόρφωσης έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής της κείμενης Ελληνικής και Διεθνής νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες ενός συστήματος της εταιρείας ως προς την ΑΥΕ, παρέχοντας την αναγνώριση των ενδεχόμενων αποκλίσεων, την απαραίτητη τεκμηρίωση και τη βαρύτητα κάθε μίας εξ’ αυτών. 

Αποτύπωση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης - Ηλεκτρολογικά σχέδια

Η αποτύπωση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η ύπαρξη επικαιροποιημένων ‘’as built’’ σχεδίων προβλέπεται από τη νομοθεσία έτσι ώστ

Ηλεκτρολογική ασφάλεια μηχανημάτων

O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καθώς και τα ηλεκτρολογικά τμήματα των συστημάτων ελέγχου ενός μηχανήματος οφείλουν να συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60204-1 (Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις).  

Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) – ΥΔΕ

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται σε κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

Υπέρυθρη θερμογράφηση

Η υπέρυθρη θερμογράφηση αποτελεί μια από τις πλέον ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου (NonDestructive Testing-NDT) της λειτουργικής κατάστασης όχι μόνο κάθε ηλεκτρολογικού πίνακα αλλά και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.