Προσδιορισμός Επιπέδου Αξιοπιστίας (Performance Level)

Όταν η ασφάλεια έναντι αναγνωρισμένων κινδύνων σε μηχανήματα έγκειται σε συστήματα αυτόματου ελέγχου (safety related parts of the control system), αυτά οφείλουν να έχουν συγκεκριμένη αξιοπιστία προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργεία τους όταν αυτό απαιτηθεί. Οι αρχές σχεδιασμού και το επίπ

Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας Μηχανημάτων

Η σήμανση επί των μηχανημάτων προβλέπεται τόσο από το Π.Δ 57/2010  όσο και από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Ασφαλή χρήση αυτών (Π.Δ. 395/1994). Η σήμανση σε συνδυασμό με τις οδηγίες χρήσης, συντελούν ώστε τόσο ο χειριστής όσο και το υπόλοιπο προσωπικό να κατανοούν τον κίνδυνο και  να αποφεύγουν μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η σήμανση αυτή οφείλει: 

Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου Μηχανήματος - CE

Σύμφωνα με το Π.Δ. 57/2010, προϋπόθεση για την τοποθέτηση σήμανσής CE σε ένα μηχάνημα είναι η σύνταξη Τεχνικού Φακέλου. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τεκμήρια που σχετίζονται με την ασφάλεια του μηχανήματος.

Έλεγχος συμμόρφωσης μηχανήματος βάσει Π.Δ. 395/94

Η Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 395/1994) προβλέπει ότι τα μηχανήματα από την στιγμή που τίθενται σε λειτουργία θα πρέπει να ελέγχονται από τον χρήστη σχετικά με την καταλληλόλητά τους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι είτε περιοδικοί είτε έκτακτοι.

Συστήματα Διαχείρισης (ISO)

H καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης από τις επιχειρήσεις αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν τα προϊόντα & υπηρεσίες τους, αλλά και τη λειτουργία τους, γενικότερα. Επίσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην προστασία περιβάλλοντος.

Ειδικές Μελέτες Εξαερισμού (ΑΤΕΧ, Κρυοστασίων Αμμωνίας, κ.τ.λ.)

Πολλές φορές κατά την σύνταξη του «Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις» προκύπτουν εκτεταμένες περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιορισμένους χώρους όπου οι συνθήκες του αερισμού που επικρατούν εκεί χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκείς» ή «μη αποδεκτές», αφού δεν μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη σάρωση με καθαρό αέρα στον χώρο για να απομακρυνθούν με ασφάλεια και ταχύτητα οι δημιουργούμενες επικίνδυνες συγκεντρώσεις αερίων.

Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων Διαχείρισης Ψυκτικών Υγρών & Αμμωνίας

Η χρήση εκτεταμένων ποσοτήτων ψυκτικών υγρών σε συστήματα βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού και οι κίνδυνοι για τους παραβρισκόμενους (εργαζόμενους ή μη) από την πιθανή διαρροή μικρών ή σημαντικών ποσοτήτων ψυκτικών αερίων υπαγορεύει την συμμόρφωση ομοειδών ψυκτικών εγκαταστάσεων με τη σειρά των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 378-1,2,3&4 τα οποία αφορούν της «Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και περιβάλλοντος από τη χρήση ψυκτικών μονάδων και αντλιών θερμότητας».