Έλεγχος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία (Gap Analysis)

Η νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας είναι αρκετά εκτεταμένη και η παρακολούθησή της μπορεί να είναι πρόκληση για κάθε επιχείρηση. Η υπηρεσία Gap Analysis της Ergonomia έρχεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή.

Βιομηχανική εργονομία

Η Ergonomia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών εργονομικών υπηρεσιών που βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν είτε την εργονομική αξιολόγηση των χώρων εργασίας ή τις εργονομικές παρεμβάσεις σε αυτούς.

Εργονομικός σχεδιασμός νέων θέσεων και χώρων εργασίας

Κατά τη διαμόρφωση χώρων και νέων θέσεων εργασίας το αισθητικό ή το οικονομικό δεν πρέπει να αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια κατά την επιλογή εξοπλισμού. Αν οι εργαζόμενοί δε νιώθουν άνετα, θα υπάρξουν παράπονα, ενοχλήσεις (στη μέση, στα μάτια και αλλού) τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μυοσκελετικές παθήσεις. Τότε ο εξοπλισμός θα πρέπει να αξιολογηθεί και πιθανότατα να αντικατασταθεί. 

Σχέδιο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ)

Η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ) αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη (Ν. 3850/2010, άρθρο 30, παρ. 1). Το ΣΔΕΑ για μια εγκατάσταση θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένο και να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις, ώστε σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαφυγή εργαζομένων και τρίτων.

Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί βασική νομοθετική υποχρέωση (Ν. 3850/2010, άρθρο 43) για όλες τις επιχειρήσεις. Η Ergonomia διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό στην εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων

Κατά την εργασία, συχνά είναι αναπόφευκτη η έκθεση των εργαζομένων σε μια σειρά από βλαπτικούς παράγοντες, όπως, θόρυβος, κραδασμοί, υψηλή θερμοκρασία, κακή ποιότητα αέρα, κ.λ.π.  Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου η επιχείρηση να γνωρίζει εάν τηρούνται τα όρια που θέτει η νομοθεσία και να εκτιμήσει εάν η έκθεση των εργαζομένων στους εν λόγω παράγοντες μπορεί να βλάψει την υγεία τους, είναι απαραίτητη η διενέργεια σχετικών μετρήσεων.

Εργονομία σε γραφεία

Η Ergonomia διαθέτοντας εργονόμους μηχανικούς με εξιδικευμένες σπουδές και γνώση, μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες εργονομικής αξιολόγησης και παρέμβασης σε υφιστάμενες θέσεις και χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία της επιλογής ή της αξιολόγησης εξοπλισμού, επίπλων, χώρων εργασίας, επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων, έως και ευχρηστίας λογισμικού.