Ασφαλής Χρήση Οχημάτων Βαρέως Τύπου

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ καλύπτει τα εξής θέματα:

•Δεξιότητες και γνώσεις χειριστών μηχανημάτων έργων:

   –Βασικές διατάξεις και ικανότητα λειτουργίας και συντήρησης βαρέων μηχανημάτων

   –Αδιαπραγμάτευτοι έλεγχοι να αναφορές πριν την εργασία

   –Παραμετροποίηση και γνώση διαφορετικών τύπων συνημμένων εκσκαφής

   –Γνώση ασφαλών εργασιακών πρακτικών και κανονισμών υγείας και ασφάλειας

   –Δυνατότητα ανάγνωσης GPS, σχεδίων, διαγραμμάτων και σχεδίων.

Κουλτούρα Ασφαλείας Εργαζομένων

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης

• Τι είναι κίνδυνος – επικινδυνότητα – ατύχημα

• Γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα / “ποιος φταίει” / ποιες οι επιπτώσεις τους

• Ανασφαλείς καταστάσεις και ανασφαλείς ενέργειες

• Είδη ατυχημάτων – ορισμοί

• Η απόσταση μεταξύ ανασφαλούς κατάστασης και σοβαρού ατυχήματος

• Τι κάνω για να δουλεύω με Ασφάλεια & Υγεία – Μέθοδος STOP

• Μέτρα πρόληψης και προστασίας (τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα)

• Επικοινωνία Υγείας & Ασφάλειας

• Ενέργειες συνεχούς βελτίωσης

Ασφάλεια Εργασίας σε Τεχνικά Έργα

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Η σημασία της πρόληψης στα Τεχνικά Έργα-Κόστος Ατυχημάτων

•Οργάνωση Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια

•Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εργοταξίων

•Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας μελέτης & κατασκευής του έργου

•Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας

•Διαδικασίες Ασφαλούς Εργασίας και Οδηγίες(εκπαίδευσης, μέσων ατομικής προστασίας,έκτακτης ανάγκης, αναφοράς ατυχημάτων,πρώτων βοηθειών, κ.λπ.)

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Ενδεικτική Θεματολογία για την Εκπαίδευση

• Γενικά-Ορισμοί
– Νομοθεσία Περιβάλλοντος
– Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη

• Η ατομική ευθύνη
– Χρήση Χημικών Προϊόντων
– Ορθή Διαχείριση Απορριμμάτων
– Πλαστικά προϊόντα
– Προϊόντα Τεχνολογίας
– Βιώσιμες Μετακινήσεις
– Διατροφή-Ευεξία
– Ενέργεια
– Διαχείριση νερού

• Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας

Κουλτούρα Ασφαλείας Στελεχών

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης

• Γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα / “ποιος φταίει” / ποιες οι επιπτώσεις τους
• Ανασφαλείς καταστάσεις και ανασφαλείς ενέργειες
• Είδη ατυχημάτων
• Η απόσταση μεταξύ ανασφαλούς κατάστασης και σοβαρού ατυχήματος
• Ο ρόλος του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(ΣΔΥΑΕ)
• Κτίζοντας την Ηγεσία σε ένα ολιστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας &
Ασφάλειας
• Ο ρόλος του προϊσταμένου / Ορατή ηγεσία στην Υγεία & Ασφάλεια

Διερεύνηση Ατυχημάτων

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

• Η σημασία της διερεύνησης ατυχημάτων και κάθε εν δυνάμει επικίνδυνου συμβάντος κατά την εργασία (near miss)

• Στάδια διερεύνησης και τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διερεύνηση ενός επικίνδυνου συμβάντος

• Ανθρωποκεντρική θεώρηση της διερευνητικής διαδικασίας, καθώς και της σκηνής του ατυχήματος

• Τεχνικές διαχείρισης εμπλεκομένων και μαρτύρων για τη βέλτιστη αποκόμιση στοιχείων και πληροφοριών (συνεντεύξεις)

Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ καλύπτει τα εξής θέματα:

•Η σημασία της ασφάλειας

•Ασφαλής χρήσηπερονοφόρων/παλετοφόρων:

  1. Βασικές λειτουργίες του περονοφόρου/παλετοφόρου
  2. Διαστάσεις ασφάλειας του περονοφόρου/παλετοφόρου,το διάγραμμα φορτίου, τον έλεγχο πριν τη χρήση
  3. Κανόνες ασφαλούς χρήσης του μηχανήματος
  4. Μελέτες περίπτωσης (video και γραπτές ασκήσεις)

•Γραπτή εξέταση στα θέματα ασφάλειας και χρήσης περονοφόρων/παλετοφόρων

Ασφαλής Διαχείριση Χημικών Ουσιών

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Αναγνώριση των κινδύνων από τη διαχείριση χημικών ουσιών

•Πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών λόγω έκθεσης σ εχημικές ουσίες

•Ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και διατάξεων ασφαλείας

•Ορθή αποθήκευση και μεταφορά χημικών ουσιών

•Χρήση δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS)

•Ετικέτες χημικών ουσιών (Labelling)-Φράσεις κινδύνων και προφύλαξης

•Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από χημικές ουσίες (έκχυση, διαρροή, ανάφλεξη, έκρηξη, εισπνοή, επαφή, κ.λπ.)

Ασφάλεια Μηχανημάτων

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Ανάλυση της Νομοθεσίαςγια τα Μηχανήματαμε συνοπτική παρουσίαση των απαιτήσεών της (Π.Δ. 57/2010/ Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/ΕΚ)

•Ανάλυση της Νομοθεσίας που σχετίζεται με την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων(Π.Δ. 395/94/ Ευρωπαϊκή οδηγία2009/104/ΕΚ)

•Σταθεροί προφυλακτήρες(εναρμονισμένα πρότυπα, αποστάσεις ασφαλείας,ορθές πρακτικές)

•Εισαγωγή στις ασφαλιστικές διατάξειςαυτοματισμού(επίπεδο αξιοπιστίας, αρχιτεκτονική σχεδίασης, εφαρμοσμένα παραδείγματα)